Om oss

VÅRT TEAM

Kjel Knutsson

Prof. Emeritus Uppsala University

En fin dag i Mocambique under ett utgrävningsprojekt av en grotta i byn Changalane söder om Maputo anordnad av Uppsala universitet och universitetet Edouardo Mondlane i Maputo. Jag harjust hittat en perfekt Levallois kärna. 

Helena Knutsson

PhD Arkeolog

Här jag, glad över att ha hittat en Butovo typ spå¨nkärna under ett grävningsprojekt nära sjön Vetsijärvi vid Sujala i nordligaste Finland. Jag deltog i en forskningsexpedition anordnad av forskningskollegor från Helsingfors universitet 2003.

Helena Knutsson


Jag doktorerade i arkeologi vid Uppsala universitet 1995. Förhistoriska och nutida jägare- samlare har intresserat mig mest. Stenåldern och övergången från mobila till bofasta levnadsformer var föremål för djupare studie i min avhandling. Senare har jag fördjupat mina kunskaper genom ett ettårigt postdoktoralt projekt i Australien.

Jag har sedan 1980-talet arbetat med och försökt utveckla olika metoder att förstå stenartefakter och deras kontexter. Bruksskadeanalys, produktionsteknikstudier baserade i experimentellt arbete har varit utgångspunkter.

Jag har under några år verkat som projektledare för forskningsprojektet Kust till kust – stenåldersamhällen i förändring som samlade ett trettiotal forskare från Sverige och en internationell diskussionsgrupp och resulterade i utgivning av en bokserie med samma namn hittills 18 volymer. Jag har också arbetat med populärvetenskap och pedagogik, framförallt genom Lännaprojektet som under 1980-talet fungerade som levande-stenåldersskola för vuxna och barn. Som lärare har jag mest arbetat på Uppsala universitet, men även haft föreläsningar på olika universitet i Norden och Australien, handlett och bedömt allt från uppsatser till avhandlingar. Mycket av min tid har gått till internationellt samarbete.

Bokproduktion i alla led, konferensorganisation,-genomförande och -efterarbete (ofta som artikelsammanställningar och publikationer), utställningsverksamhet, arbete med arkeologiska samlingar (konservering och administration) och arkeologiska utgrävningar (slaviska borgar, medeltidsstäder, järnålders hus och gravar, stenåldersboplatser, broar mm) har ingått i mina arbetsuppgifter.

Publications (selected)

Knutsson, H., 1982. Skivyxor. Experimentell analys av en redskapstyp från den den senatlantiska boplatsen vid Soldattorpet. BA paper.Department of Archaeology, Uppsala University.

Knutsson, H., 1983. Functional analysis of flint tools from Karlsfält, Southern Scania. Acta Archaeologica 53. Köpenhamn

Knutsson, H., 1985. Microwear traces on porphyry and hälleflint. Preliminary Results of experiments. Early Man News. Tûbingen.

Knutsson, H., 1988. Functional analysis of flaked flint assemblage from Bjurselet, Västerbotten, Northern Sweden. Appendix in PhD by K. Knutsson; Making and using stone tools, Aun 10. Uppsala 1988.

Knutsson, H., 1988. Microwear analysis of the flaked flint assemblage from the Late Middle Neolithic site Bjurselet, Västerbotten, northern Sweden. Together with K.Knutsson ochB. Dahlqvist. In: Patterns of tool use. Proceeding from the conference "Industries Lithiques: Traceologie et Technologie. Sophia Antipolis- Valbonne. Ed. S. Beyries. BAR, International series. Oxford 1988.

Knutsson, H., 1995. Slutvandrat? Aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro. Aun 20. PhD Department of Archaeology and Ancient Hirory, Uppsala University. Uppsala

Knutsson, H., 2003. Technology, mythology and the travels of the agricultural package in Europe. In: Documenta Praehistorica XXVIII 2001 (8th Neolithic Studies). Ed. Mihael Budja. Ljubljana. Pp. 117-132.

Knutsson, H., 2008. Using World-wide Samples in Understanding the Mesolithic-Neolithic Transition in Northern Europé. In: Structured Worlds: The Archaeology of Hunter-Gatherer Thought and Action. Ed. Aubrey Cannon. Ontario.

Knutsson, H., & Knutsson, K., 2011. The Postglacial colonization of humans, fauna and plants in northern Sweden. Arkeologi I Norr vol 13, Umeå.

Knutsson, K, Knutsson, H, Rankama, T, Kankanpää, J, Glörstad, H, Valentin Eriksen, B. & Sörensen, M., 2013. Eastern migrations of people and knowledge into Scandinavia during the 9+8 millennium BC. Norwegian Archaeological Review 2013: 1-38.

Taipale, N. Knutsson, K. & Knutsson, H. 2014. Unmodified Quartz Flake Fragments as Cognitive Tool Categories: Testing the Wear Preservation, Previous Low Magnification Use-Wear Results and Criteria for Tool Blank Selection in Two Late Mesolithic Quartz assemblages from Finland. In: (Marreiros, J. Bicho, N. Gibaja Bao, J. Eds.) International Conference on Use-Wear Analysis 2012. Cambridge Scholars Publishing: 352- 361.

Knutsson, H, Knutsson, K. Taipale, N. Tallavaara, M. & Darmark, K. 2015. How shatterd flakes were used: Micro-wear analysis of quartz flake fragments. Journal of Archaeological Science: Reports, 2: 517-531.

Knutsson, H. Knutsson, K. Molin, F. & Zetterlund, P. 2016. From flint to quartz: Organization of lithic technology in relation to raw material availability during the pioneer process of Scandinavia. Quaternary International, 424: 32-57.

Gummesson, S. Sundberg, R. Knutsson, H. Zetterlund, P. Molin, F. Knutsson, K., 2017. Lithic Raw Material Economy in the Mesolithic: an Experimental Test of Edged Tool Efficiency and Durability in Bone Tool Production. Lithic Technology, vol. 42, 4: 140-154

Glörstad, H, Knutsson, K. Knutsson, H. & Apel, J. 2018. Introduction. In: (Knutsson, K, Knutsson, H. Glörstad, H. & Apel, J. Eds.). The Technology of Early Settlement of Northern Europe. Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox.

Knutsson, H. & Knutsson K., 2019. Functional analyses of lithic assemblages from Scandinavian Late glacial and Holocene hunter-gatherer societies. In: Gibaja, J. Clemente, I. Mazzucco, N & Marreiros, J., (Eds.) Hunter.gatherers tool-kit: a functional perspective. Cambridge Scholars


Kjel Knutsson
Tillsammans med Noel Broadbent, tidigare professor i arkeologi vid Umeå universitet, introducerade jag slitspårsanalysen i Skandinavien 1975. Jag anpassade och utvecklade sedan under 1980-talet till kvarts den moderna analysmetod av slitage som utarbetades för flinta i England av Lawrence Keely. Den senare metoden introducerades för övrigt i Sverige av Helena Knutsson i början av 1980-talet (se H Knutssons CV). Under årens lopp har jag arbetat med metodutveckling av slitspårsanalysen i samarbete med bland annat naturgeografer och matematiker. Jag har publicerat ett större antal artiklar i ämnet och deltagit i och arrangerat ett antal nationella som internationella konferenser i ämnet. Jag har därvid utvecklat ett stort internationellt nätverk av forskare inom detta forskningsfält. Inte minst boken för docenturen; Scanning Electron Microscopy of Experimental Quartz Tools, har använts av slitspårsforskare världen över.

Förutom slitspårsanalysen har jagunder sin tid som arkeolog även arbetat med att fördjupa förståelsen av stenålderns redskapstillverkning, inte minst genom doktorsavhandlingen från 1988. Jag kom därvid tidigt i kontakt med Chaine operatoir tänkandet genom kontakter med främst franska experimentalister som Jacques Pelegrin under 1980-talet. Jag samarbetade tidigt med stensmeder och arrangerade redan i slutet av 1970-talet ett antal årliga workshops vid Uppsala universitet med den tyske flintsmeden Harm Paulsen. Detta utgjorde starten till ett brett upplagt forskningsprogram där studerande från Uppsala universitet utvecklade en syn på ett av stenålderns främsta källmaterial, som inriktades mot dess kvalitéer som samhällsdokument. Detta resulterade i ett antal uppsatser och ett forskningsprojekt; stenteknik och redskapsfunktion i Mellansveriges stenålder, där bland annat den amerikanske flintsmeden Errett Callahan medverkade som expert. Boken; An evaluation of the Lithic Technology in Middle Sweden during the Mesolihic and Neolithic, skriven av Callahan under projekttiden, kom att få stor betydelse för arkeologer verksamma inom detta forskningsfält. Jag har sedan mitten av sjuttiotalet publicerat ett stort antal artiklar i detta ämne i internationella och nationella skriftserier och konferensvolymer. Jag har även arrangerat ett antal konferenser kring ämnet med forskare från hela världen.


Publications (selected)

Broadbent, N. B. & Knutsson, K., 1975. An experimental analysis of quartz scrapers. Results and applications. Fornvännen: 3-4: 113-128. Stockholm.

Knutsson, K & Hope, R., 1984. The application of acetate peels in lithic usewear analysis. Archaeometry, Vol 26:1. Oxford.

Knutsson, K.,1985. SEM- analysis of wear features on experimental quartz tools. Early Man News. Newsletter of human palecology, 9/10/11. Tubingen.

Dahlqvist, B. & Knutsson, K., 1985. Classification and texture description of use-wear on flint tools. Proceedings of the 4th Scandinavian Conference on Image Analysis. Trondheim.

Knutsson, K., 1988. Patterns of tool use. Scanning electron microscopy of experimental quartz tools. AUN 10. Uppsala.

Knutsson, K., 1988. Making and using stone tools. The analysis of the lithic assemblages from Middle Neolithic sites with flint in Västerbotten, northern Sweden. AUN 11. Uppsala

Knutsson, K., 1988. Chemical etching of wear features on experimental quartz tools. (Ed S. L. Olsen) Scanning Electron Microscopy in Archaeology. BAR international series 452. pp 117-153. Oxford.

Knutsson, K., 1989. Analyse tracéologique des outillages de quartz: les enseignements du site néolithique moyen-tardif de Bjurselet, Suéde septentrionale. L'anthropologie, Tome 93, no 2, Paris.

Knutsson, K. & Lindé, K., 1989. Post-depositional alterations of wear marks on tools of quartz. Preliminary observations on an experiment with aeolian abrasion. Proceedings of the 5th international flint symposium. Bordeaux.

Gräslund, B., Knutsson, H., Knutsson, K. & Taffinder, J., 1989. The Interpretative Possibilities of Micorwear Studies. AUN 14. Uppsala

Callahan, E., Forsberg, L., Knutsson, K & C. Lindgren. 1992. Frakturbilder. Kulturhistoriska kommentarer till kvarts säregna sönderfall vid bearbetning. Tor 24. Uppsala

Knutsson, K., 1995. Funktionsanalys av flintspån från stridsyxegravfältet vid Vikleti'ce i Tjeckien. Appendix i H Knutssons avhandling, Slutvandrat, aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro. AUN 20. Uppsala.

Huang, Younping & Kjel Knutsson. 1995. Functional analysis of middle and upper palaeolithic quartz tools from China. Tor 27. Uppsala.

Knutsson, K., 2001 (tillsammans med Jan Apel, Deborah Olausson, ) The Spread of Flint Axes and Daggers in Neolithic Scandinavia. Archaeologichke Rozhledy. Prag: 13-22.

Kindgren, H., Knutsson, K., Larsson, L., Loeffler, D. & Åkerlund, A. (Eds 2003. Mesolithic on the Move. Proceedings from MESO 2000, the 6:th international conference on the Mesolithic in Europe. Oxbow books. Oxford.

Knutsson, K. & Helena Knutsson 2003. Stone Age Transitions. Neolithization in central Scandinavia. In: Budja, M. (ed) . Neolithic Studies. Documenta Praehistorica XXX. Ljubljana.: 49-78.

Knutsson, K., 2003. Introduction to Stone vestiges. Lithic Technology and Human Landscape in the early Prehistory of Southeast Asia. In: Karlström, A. & A. Källén (eds.) Fishbones and Glittering Emblems. Southeast Asian Archaeology 2002: 33

Apel, J. & Knutsson, K.,(eds.) 2006. Skilled production and Social reproduction. SAU Stone Studies 2. Uppsala

Knutsson K., 2008. Kumbi Cave Lithics. In: Chami, F. (ed.) Proceedings of the African Archaeology Network Conference, 2nd- 8th Oct, 2006. Kampala – Uganda.

Manninen, M. & Knutsson K., 2011. Northern Inland Oblique Point Sites – a New Lookinto the Late Mesolithic Oblique Point Tradition in Eastern Fennoscandia. In: (ed. T. Rankama) Mesolithic interfaces-variability in lithic technologies in eastern Fennoscandia. Helsinki.

Knutsson, H., & Knutsson, K., 2011. The Postglacial colonization of humans, fauna and plants in northern Sweden. Arkeologi I Norr vol 13, Umeå.

Knutsson, K, Knutsson, H, Rankama, T, Kankanpää, J, Glörstad, H, Valentin Eriksen, B. & Sörensen, M., 2013. Eastern migrations of people and knowledge into Scandinavia during the 9+8 millennium BC. Norwegian Archaeological Review 2013: 1-38.

Manninen, M. & Knutsson, K., 2014. Lithic raw material diversification as an adaptive strategy - technology, mobility, and site structure in Late Mesolithic northernmost Europe. Journal of Anthropological Archaeology, 33: 1-84-98

Taipale, N. Knutsson, K. & Knutsson, H. 2014. Unmodified Quartz Flake Fragments as Cognitive Tool Categories: Testing the Wear Preservation, Previous Low Magnification Use-Wear Results and Criteria for Tool Blank Selection in Two Late Mesolithic Quartz assemblages from Finland. In: (Marreiros, J. Bicho, N. Gibaja Bao, J. Eds.) International Conference on Use-Wear Analysis 2012. Cambridge Scholars Publishing: 352- 361.

Knutsson, H, Knutsson, K. Taipale, N. Tallavaara, M. & Darmark, K. 2015. How shatterd flakes were used: Micro-wear analysis of quartz flake fragments. Journal of Archaeological Science: Reports, 2: 517-531.

Knutsson, H. Knutsson, K. Molin, F. & Zetterlund, P. 2016. From flint to quartz: Organization of lithic technology in relation to raw material availability during the pioneer process of Scandinavia. Quaternary International, 424: 32-57.

Gummesson, S. Sundberg, R. Knutsson, H. Zetterlund, P. Molin, F. Knutsson, K., 2017. Lithic Raw Material Economy in the Mesolithic: an Experimental Test of Edged Tool Efficiency and Durability in Bone Tool Production. Lithic Technology, vol. 42, 4: 140-154

Glörstad, H, Knutsson, K. Knutsson, H. & Apel, J. 2018. Introduction. In: (Knutsson, K, Knutsson, H. Glörstad, H. & Apel, J. Eds.). The Technology of Early Settlement of Northern Europe. Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox.

Knutsson, H. & Knutsson K., 2019. Functional analyses of lithic assemblages from Scandinavian Late glacial and Holocene hunter-gatherer societies. In: Gibaja, J. Clemente, I. Mazzucco, N & Marreiros, J., (Eds.) Hunter.gatherers tool-kit: a functional perspective. Cambridge Scholars

Manninen, M. A. Damlien, H. Kleppe, J. I. Knutsson, K. Murashkin, A. Niemi, A. Rosenvinge, C. S. & Persson, P., 2021. First encounters in the north: Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Antiquity, Vol. 95 (380): 310–328